Mateřská škola  Kamenný Přívoz

Architektonická studie 2022

Zadáním bylo navrhnout budovu pro využití 1 třídy základní školy a 1 třídy mateřské školy do areálu mateřské školy v Kamenném Přívoze. V současné době se na pozemku nachází budova bývalé tělocvičny a jídelny ZŠ, kterou návrh počítá odstranit. Hlavním cílem návrhu bylo vytvořit současnou budovu, která bude respektovat strukturu a ráz historické zástavby centra obce a bude plně vyhovovat požadovanému provozu. V areálu mateřské školy se v současnosti nachází poměrně rozlehlá vyasfaltovaná plocha – dvůr, která je prostorově otevřená do veřejné komunikace a působí neutěšeným dojmem. Navržená budova je podélného tvaru se sedlovou střechou. Přibližně v polovině je budova mírně zalomená kolmo k silnici, ke které se přibližuje až k hraně vjezdu na pozemek. Nádvoří stávající školky se tím člení na 2 části. Přední polouzavřenou, která bude sloužit pro ZŠ a zadní zcela uzavřený prostor – nádvoří MŠ. Vstup do nové MŠ se nachází naproti vstupu do stávající MŠ, vstup pro ZŠ je umístěný na druhé straně budovy, otevřený do poloveřejného prostoru.

Dispoziční řešení

V přízemí se nachází vstupní prostor ZŠ, který slouží zároveň jako šatna.  Z druhé strany budovy je vstupní prostor pro MŠ, který je umístěný naproti vstupu do stávající budovy MŠ. Ze vstupu do MŠ, kde jsou umístěny dětské botníky na přezouvání, vedou hlavní dveře do šatny dětí, která je dále průchozí přes sociální zázemí do třídy. Ze vstupní části je přístupná kancelář/ denní místnost pro učitele MŠ. Sociální zázemí pro učitele je přístupné z denní místnosti. V přízemí, vedle třídy, se nachází přípravna jídel, která je opatřena samostatným vstupem naproti provoznímu vstupu do stávající budovy MŠ. Přípravna jídel je spojena s třídou vydávacím okénkem a dveřmi. Třída je přímo propojena francouzskými okny ve štítě budovy se zahradou. Přirozené osvětlení třídy je do tří světových stran. Vstupní prostor pro ZŠ navazuje na jednoramenné schodiště do patra. V prvním patře je hned naproti schodišti umístěný vstup do třídy. Na třídu přímo navazuje sklad pomůcek, přístupný jak z chodby tak přímo ze třídy. Z chodby jsou dále přístupné sociální zázemí pro chlapce a pro dívky a  technická místnost.  V zadní části chodby se nachází kabinet pro učitele a denní místnost s kuchyňkou pro učitele. Třída ZŠ je osvětlena ze 3 světových stran a střešními okny. Celý prostor třídy je otevřen do krovu s viditelnými krokvemi. V zadní části budovy je umístěn podhled.

Architektonické a materiálové řešení

Hlavním výrazovým prvkem je podseknutý roh v nároží, který tvoří krytý vstup pro žáky ZŠ a použité laťování na fasádě zalomeného křídla do zahrady. Podseknutý roh je v rovině křídla do zahrady. Ve stejné rovnoběžnosti je navrženo betonové jednoramenné schodiště na fasádě, umístěné pod podseknutým rohem. Schodiště je prosklené, kryté laťováním. Stejný motiv prosklení s laťováním je použit ve štítě do zahrady. Prosklení je v obou případech navrženo jako systém „sloupek, příčle“ s předsazenými latěmi. Fasáda křídla do ulice je tvořena kontaktním zateplovacím systémem s omítkou v bílé barvě. Propojení obou fasád – dřevěné z latí a bílé omítky je docíleno dřevěnými ostěními oken. Tento prvek také navrhujeme pro stávající budovu MŠ spolu s bílou omítkou včetně soklu. Pro oživení stávající fasády jsou v oknech navrženy venkovní screenové rolety ve světlé žluté barvě.

Parter

Návrh počítá s použitím žulové dlažby např. žulových odseků v kombinaci s dřevěnými prvky parteru. Hlavním prvkem je dřevěné pódium před stávající budovou MŠ. Pódium je tvořeno schody a zároveň stupni na sezení, nebo lezení dětí. Uvnitř pódia se nachází úložný prostor pro venkovní hračky. Na nádvoří před vstupy do MŠ je umístěn strom s dřevěnou kulatou lavičkou. Na nádvoří před vstupem do ZŠ jsou navrženy podélné lavice přisazené ke kamenným zdím do tvaru L. Na nádvoří ZŠ je také umístěn menší strom. Oddělení nádvoří od komunikace je tvořeno dalším dřevěným prvkem výšky 600 mm, který bude osázen zelení. Oplocení nádvoří MŠ je navrženo z modřínových latí. Před oplocením, směrem do nádvoří se nachází květinový záhon, po případě s popínavou zelení. Dřevěné prvky použité v parteru budou vyrobeny z masivního modřínového dřeva.

Click here to add your own text

Click here to add your own text